Jak praca zdalna i coworking rozwijają się poprzez innowacje

How remote working and coworking are developing through innovations

New applications and several experiments are likely to trivialize and generalize teleworking and coworking. The world of work had become simple: we worked in the office, or possibly remotely, at home or in a third place. And if you were self-employed, we worked at home or in a coworking space. But that was befor...

 

Nowe aplikacje i kilka eksperymentów umożliwiają telepracę i coworking. Świat pracy stał się prosty: pracowaliśmy w biurze, ewentualnie zdalnie, w domu albo innym miejscu. Jeśli byłeś samozatrudniony, pracowaliśmy w domu lub w przestrzeni coworkingowej. Ale to było wcześniej...


http://zevillage.net/2016/05/innovations-demoder-teletravail-coworking/