Ogólne Warunki Użytkowania

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania określają zasady korzystania z witryny internetowej „imagine with orange” [pol. tłumacz.; „wyobraź sobie z orange”] o adresie URL imagine.orange.com.

Witryna internetowa imagine.orange.com dalej zwana jest „Serwisem”.

Odwiedzając i korzystając z Serwisu jako Użytkownik, niniejszym potwierdzasz, że przeczytałeś(aś) niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, rozumiesz je i uznajesz je za wiążące.

WSTĘP
ARTYKUŁ 1: DEFINICJE
ARTYKUŁ 2: DOSTĘP DO SERWISU
ARTYKUŁ 3: OPIS SERWISU
ARTYKUŁ 4: ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
ARTYKUŁ 5: GWARANCJE UŻYTKOWNIKA
ARTYKUŁ 6: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
ARTYKUŁ 7: ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI ORANGE
ARTYKUŁ 8: ŚWIADCZENIE SERWISU
ARTYKUŁ 9: MODERACJA
ARTYKUŁ 10: ANULOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA I ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU
ARTYKUŁ 11: DANE OSOBISTE
ARTYKUŁ 12: ZNAK TOWAROWY I PRAWO AUTORSKIE
ARTYKUŁ 13: PRAWO WŁAŚCIWE

WSTĘP

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania określają zasady udostępniania Serwisu przez spółkę [Orange, Société Anonyme au capital de 10 595 541 532 €; 78, rue Olivier de Serres 75015 Paris – RCS Paris 380 129 866 France] (dalej; „Orange”) użytkownikom internetowym. Serwis umożliwia Użytkownikom publikowanie pomysłów oraz wymianę opinii z pozostałymi Użytkownikami na temat innowacyjnych produktów i usług.

Dostęp do Serwisu i korzystanie z niego podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Użytkowania (zwanym dalej także „Warunkami”), które Użytkownik w sposób wyraźny akceptuje podczas rejestrowania się w Serwisie.

Korzystanie z Serwisu wiąże się pełną akceptacją postanowień niniejszego dokumentu. Spółka Orange zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia możliwości korzystania z Serwisu w razie naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków.

 

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania poniższe pojęcia mają znaczenie przypisane im w tym artykule, chyba że dalej sprecyzowano inaczej.

1.1. Konto

Zbiór zasobów komputerowych i sieciowych przydzielonych Użytkownikowi, z których może on korzystać wyłącznie po zalogowaniu się do Serwisu za pomocą nazwy użytkownika („login”) i hasła.

1.2. Użytkownik

Osoba, która zarejestrowała się w Serwisie dla własnych, osobistych potrzeb w ramach wyłącznie osobistego, niekomercyjnego korzystania z Serwisu.

1.3. Treść

Wszystkie treści edytowane przez Użytkownika w ramach Serwisu (a w szczególności wszystkie nazwy użytkownika, teksty, łącza itp.).

1.4. Pomysł

Postać treści edytowanej przez Użytkownika składająca się z krótkiego opisu zawierającego maksymalnie 120 znaków oraz ewentualnie z długiego opisu zawierającego maksymalnie 5000 znaków, ilustracje (obrazy) lub obrazy wideo, na którą mogą głosować i którą mogą komentować Użytkownicy.

Artykuł 2 – Dostęp do serwisu

2.1. Wymagania techniczne

Aby móc korzystać z Serwisu, Użytkownik musi dysponować komputerem osobistym o niezbędnych parametrach i ustawieniach zapewniających dostęp do Serwisu, a także mieć wystarczającą biegłość techniczną pozwalającą swobodnie korzystać z Serwisu. Użytkownik musi mieć wszystkie niezbędne urządzenia, w szczególności kompatybilny komputer lub urządzenie mobilne oraz modem lub inne narzędzie dostępu zapewniające połączenie z internetem.

2.2. Założenie konta i aktywowanie serwisu

Aby móc korzystać z Serwisu, Użytkownik musi zostać uwierzytelniony w module rejestracji oraz wybrać własną, szczególną nazwę użytkownika Serwisu albo skorzystać ze swojego konta w portalu Facebook, Twitter lub LinkedIn.
Użytkownik będzie mógł później zmieniać i dostosowywać swój profil.

 

Artykuł 3 – Opis serwisu

3.1. Profil Użytkownika

W celu wykonywania jakichkolwiek czynności w Serwisie niezbędne jest uwierzytelnienie Użytkownika. Każde pierwsze użycie Serwisu wymaga rejestracji z utworzeniem nazwy użytkownika, która będzie widoczna dla wszystkich pozostałych Użytkowników Serwisu, oraz hasła. Użytkownik będzie musiał podać swój adres e-mail.

Po tym ilekroć Użytkownik będzie chciał skorzystać z Serwisu, będzie musiał zalogować się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła zapisanych podczas rejestracji.

Informuje się Użytkownika, że ponosi on pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta i hasła. Użytkownik zobowiązuje się poinformować spółkę Orange o każdym nieautoryzowanym użyciu jego konta lub hasła oraz o wszelkim naruszeniu bezpieczeństwa.

Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za dostosowanie i zmianę swojego hasła.

Zanim Użytkownik będzie mógł korzystać z Serwisu, musi utworzyć swój profil, wybierając spośród opcji szereg elementów charakteryzujących Użytkownika. Wyświetlane będą również informacje dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, m.in. zamieszczone pomysły, komentarze, kraj pobytu, głosy i oceny dotyczące pomysłów i komentarzy pozostałych Użytkowników, data rejestracji w Serwisie, data ostatniego połączenia itp.

3.2. Prezentacja serwisu

Serwis pozwala Użytkownikom wymieniać opinie na dany temat w celu tworzenia nowych Pomysłów na cyfrowe produkty i usługi. Po rejestracji i uwierzytelnieniu Użytkownicy mogą proponować Pomysły, wyrażać swoje poparcie dla wcześniej zamieszczonych Pomysłów, dyskutować z pozostałymi Użytkownikami o Pomysłach zamieszczonych w Serwisie.

Serwis proponuje temat obowiązujący w danym okresie, zwanym dalej „Kampanią”, z określoną datą początkową i datą końcową. Wybór tematu, leży całkowicie w gestii spółki Orange, podobnie jak data początkowa i czas trwania każdej Kampanii.

Po zakończeniu każdej Kampanii spółka Orange wybiera Pomysły i Użytkowników, a następnie wymienia je na stronie podsumowującej Kampanię. Wybór ten jest oparty na wielkości poparcia dla Pomysłów wyrażonego podczas Kampanii oraz na kryteriach jakościowych leżących wyłącznie w gestii spółki Orange (m.in. wykonalność techniczna Pomysłu, trafność Pomysłu pod względem tradycyjnych działań spółki Orange, skutki finansowe, prawne, środowiskowe i społeczne Pomysłu itp.).

Dostęp do Serwisu jest bezpłatny (w celu uniknięcia wątpliwości - opłaty za połączenie internetowe pokrywa Użytkownik, zgodnie z cennikiem swojego operatora).

 

Artykuł 4 – Zobowiązania użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Treści zamieszczane przez siebie w Serwisie.

Oznacza to, że zamieszczane Treści muszą być zgodne z obowiązującymi postanowieniami prawnymi i regulacyjnymi oraz z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Ponadto Treści te nie mogą naruszać praw osób trzecich ani móc działać na szkodę wizerunku Serwisu lub marki Orange.

Tym samym Użytkownik zobowiązuje się w szczególności zapewnić, że żadna z zamieszczonych przez niego Treści nie zawiera:

 • sformułowań lub obrazów mogących naruszyć porządek publiczny, podkopywać szacunek do ludzi lub ludzką godność, równość mężczyzn i kobiet oraz osłabiać ochronę dzieci i młodzieży (pornografia dziecięca);
 • elementów naruszających własność intelektualną i prawa osobowe (np. treści wykorzystujących w części lub całości, bez zgody autorów, producentów lub przedstawionych osób, utwory kinematograficzne lub audiowizualne, teledyski czy przedstawienia osoby naruszające jej prywatność lub prawo do wizerunku);
 • sformułowań lub obrazów podżegających do popełniania przestępstw i wykroczeń, sprzedaży nielegalnych narkotyków, prostytucji, terroryzmu, napaści na tle seksualnym, kradzieży, samobójstwa, przemocy, umyślnego uszkadzania lub psucia powodującego krzywdę innych, umniejszania wartości sądu lub do obrazy sądu itp.;
 • sformułowań lub obrazów gloryfikujących, negujących lub kwestionujących zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości;
 • sformułowań lub obrazów promujących, zawierających lub prowokujących dyskryminację, wykorzystywanie, nienawiść względem osoby lub grupy osób, w szczególności z uwagi na pochodzenie lub grupę etniczną, narodowość, rasę lub daną religię, niepełnosprawność, orientację seksualną lub każdą inną odmienność;
 • sformułowań lub obrazów, które są niegrzeczne, obraźliwe lub oszczercze względem innych, w szczególności ze względu na ich pochodzenie lub grupę etniczną, narodowość, rasę lub daną religię, niepełnosprawność, orientację seksualną lub każdą inną odmienność, lub które w jakikolwiek sposób szkalują wizerunek lub dobre imię marki lub dowolnej osoby fizycznej lub prawnej;
 • sformułowań lub obrazów pornograficznych, sformułowań lub obrazów nakłaniających do wymiany, sprzedaży lub zakupu materiałów pornograficznych lub innych nielegalnych materiałów, w tym fotografii, filmów i obrazów wideo, niezależnie od tego, czy są one lub nie są realistyczne, przy czym przytoczona lista nie jest wyczerpująca.

Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać osób trzecich w błąd poprzez podawanie się za inne osoby lub spółki, a w szczególności poprzez podawanie się za pracownika spółki Orange.

 

Artykuł 5 – Gwarancje użytkownika

Użytkownik gwarantuje, że jest w posiadaniu lub prawomocnie korzysta z wszystkich wymaganych nieograniczonych upoważnień związanych z prawami własności intelektualnej (prawa autorskie i prawa z nimi związane, prawo do znaku towarowego), a w szerszym kontekście wszelkimi prawami (prawa osobowe związane z własnymi Treściami), w celu zamieszczania Treści w Serwisie.

W razie wszczęcia postępowania sądowego w sprawie odpowiedzialności cywilnej spółki Orange, którego podstawą jest naruszenie przez Użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu i z obowiązujących postanowień prawnych i regulacyjnych, spółka Orange może odwołać się do Użytkownika i jego gwarancji.

Artykuł 6 – Własność intelektualna

Użytkownik przyznaje spółce Orange, nieodpłatnie i na okres ochrony praw autorskich, licencję wyłączną, mogącą zostać przeniesioną na dowolną spółkę grupy i mającą zasięg ogólnoświatowy, która obejmuje prawa do konsultacji autorskiej, prawa do powielania, prawa do przedstawiania, prawa do adaptacji oraz prawo do archiwizowania Treści, w celu jej udostępnienia, w całości lub w części, w Serwisie, niezależnie od sposobu połączenia użytego na potrzeby dostępu do Serwisu (przenośne urządzenia końcowe, komputer osobisty, urządzenia dotykowe, sieć Wi-Fi, sieć 3G itp.). Licencja ta zachowa ważność po ewentualnym usunięciu konta Użytkownika z Serwisu.

Serwis oferuje automatyczne tłumaczenie Treści w kilku językach w celu umożliwienia ich konsultowania na całym świecie przez możliwie jak najwięcej Użytkowników, a Użytkownik uznaje, że takie tłumaczenie jego Treści stanowi autoryzowaną adaptację w rozumieniu praw do adaptacji przyznanych spółce Orange w chwili przydzielenia jej nieodpłatnej licencji na zamieszczane przez siebie Treści.

Co do Pomysłów zamieszczonych przez Użytkownika, przypomina się, że pomysły i koncepcje wyłączone są z zakresu ochrony prawami autorskimi.

Artykuł 7 – Odpowiedzialność spółki Orange

Spółka Orange oferuje usługę hostingu służącą do komunikacji internetowej i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność zgodnie z artykułem 6-I-2 francuskiej ustawy z 21 czerwca 2004 r. w sprawie pewności w gospodarce cyfrowej.

Spółka Orange nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieuczciwe użycie Treści przekazanych do Serwisu przez Użytkowników, za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku wykorzystania jego hasła przez kogo innego, niezależnie od tego, czy Użytkownik był świadomy takiego użycia czy nie, lub z nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do Konta Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się poinformować spółkę Orange o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu jego Konta lub wszelkim naruszeniu bezpieczeństwa w jego Koncie.

Spółka Orange nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z dostępu osoby trzeciej do Konta Użytkownika w ramach Serwisu.

Zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu spółka Orange może w każdej sytuacji usunąć Treść wyraźnie bezprawną oraz niezwłocznie zawiesić lub zamknąć Konto Użytkownika.

Spółka Orange odpowiada za przygotowanie środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i ma obowiązek powzięcia wszelkich koniecznych środków mających na celu zapewnienie ciągłości i jakości Usługi.

Artykuł 8 – Świadczenie serwisu

Spółka Orange zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zaprzestania lub wycofania Serwisu w dowolnej chwili. Spółka Orange nie może z tego tytułu być pociągnięta do odpowiedzialności.

Artykuł 9 – Moderacja

9.1. Moderowanie serwisu

Zgodnie z artykułem 6 ustęp 7 francuskiej ustawy nr 2004-575 z 21 czerwca 2004 r w sprawie pewności w gospodarce cyfrowej spółka Orange przygotuje łatwo dostępny i powszechnie widoczny system umożliwiający Użytkownikom Serwisu informowanie za pomocą „alertów moderatora” o wszelkich danych, które m.in. gloryfikują zbrodnie przeciwko ludzkości, podżegają do nienawiści na tle rasowym lub do pornografii dziecięcej oraz o wszelkich przestępstwach i wykroczeniach, o których mowa w ustępach piątym i ósmym artykułu 24 ustawy z 29 lipca 1881 roku o wolności prasy i w artykule 227-23 francuskiego kodeksu karnego.

Wszystkie wymiany opinii w Serwisie podlegają późniejszemu moderowaniu (a posteriori). Moderator zachowuje prawo do odrzucenia bez uprzedniego zawiadomienia wszelkich wiadomości, które nie są zgodne z postanowieniami powyższego artykułu 4.

9.2. Zawieszenie lub zamknięcie konta użytkownika serwisu

Zgodnie z poniższymi postanowieniami spółka Orange zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta Użytkownika bez uprzedniego zawiadomienia i odszkodowania w następujących wypadkach:

 • wszelkie akty piractwa lub hakerstwa lub próby nieuczciwego użycia informacji dostępnych w sieci spowodowane przez Konto Użytkownika lub mające na nim swoje źródło;
 • wszelkie czynności lub próby hakerskie na urządzeniach sieciowych spółki Orange niezbędnych do świadczenia Serwisu, spowodowane przez połączenie z urządzenia Użytkownika lub mające w nim swoje źródło;
 • informacje Użytkownika przekazane przez niego podczas rejestracji są nieprawdziwe, niepełne lub w sposób oczywisty zmyślone;
 • czerpanie zysku z Serwisu w jakikolwiek sposób przez Użytkownika lub jedną lub więcej osób trzecich, lub niewłaściwe wykorzystanie Serwisu;
 • zamieszczenie przez Użytkownika Treści sprzecznych z postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie, w szczególności Treści wyraźnie nielegalnych.

Artykuł 10 – Anulowanie konta użytkownika i zaprzestanie korzystania z serwisu

W wypadku każdego anulowania zainicjowanego przez spółkę Orange Użytkownik otrzyma powiadomienie wysłane pocztą elektroniczną na podany przez siebie adres.

Użytkownik może zażądać od spółki Orange usunięcia swojego Konta poprzez skontaktowanie się z administratorem Serwisu.

Artykuł 11 – Dane osobowe

11.1. Zobowiązania użytkownika w zakresie własnych danych osobowych

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dane komunikowane w Serwisie i oświadcza, że podane dane są kompletne i właściwe.

Dane otrzymywane w ramach Serwisu są przetwarzane wykorzystywane przez spółkę Orange do świadczenia Serwisu i wysyłania Użytkownikowi pocztą elektroniczną informacji i powiadomień.

Zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz zażądać ich zmiany lub usunięcia bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu.

11.2. Użycie plików cookie

Podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwis może zbierać informacje dotyczące urządzeń Użytkownika stosowanych do połączenia internetowego, co służy usprawnieniu funkcjonowania Serwisu i prowadzeniu analizy statystycznej schematów jego wykorzystania. Informacje te obejmują m.in. adres IP Użytkownika, jego przeglądarkę internetową, język, URL wyświetlonej strony oraz czas i długość wyświetlania strony.

Spółka Orange może też zbierać informacje o sposobach korzystania przez Użytkownika z internetu poprzez umieszczenie pliku cookie na jego urządzeniu dostępowym po skorzystaniu z Serwisu.

11.3. Nakazy sądowe

Spółka Orange może przekazywać informacje o Użytkowniku w odpowiedzi na nakazy sądowe.

 

Artykuł 12 – Znak towarowy i prawo autorskie

Spółka Orange jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego, nazwy, akronimu, logo, kolorów, stylu i innych charakterystycznych znaków Orange oraz bazy danych oraz praw autorskich do elementów Serwisu i elementów mogących zostać utworzone w ramach wykonywania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Użytkownik nie jest uprawniony do publikowania, rozpowszechniania, wyciągania urywków, ponownego użycia ani powielania Treści w żadnej fizycznej postaci (w tym kopiowania lub przechowywania jej na jakimkolwiek nośniku elektronicznym).

Artykuł 13 – Prawo właściwe

13.1. Postanowienia ogólne

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków będą nieważne lub zostaną uznane za nieważne w świetle obowiązującego prawa, regulacji lub w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe postanowienia zachowają w pełni swoją moc i skuteczność. Postanowienia uznane za nieważne zostaną zastąpione postanowieniami o możliwie najbliższej treści i rozumieniu względem pierwotnie uzgodnionych postanowień.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności ani nie uważa się, że nie spełniły niniejszych Warunków, jeżeli opóźnienie lub niewywiązanie się z postanowień Warunków spowodowane jest działaniem siły wyższej zgodnie z jej definicją w orzecznictwie francuskich sądów i trybunałów.

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępują wszystkie wcześniejsze porozumienia lub oświadczenia, czy to ustne czy pisemne, dotyczące tej samej materii.

13.2. Reklamacje

Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia dotyczące Serwisu należy wysyłać na piśmie na poniższy adres: Service clients Imagine With Orange – 39 rue Louveau – 92 320 Châtillon.

Niniejsze Warunki podlegają prawu francuskiemu. W razie sporu z przedsiębiorcą handlowym dotyczącego interpretacji, wykonywania lub ważności niniejszych Warunków sądem właściwym będzie Sąd Gospodarczy w Paryżu.

W wypadku sporu z osobą fizyczną sądem właściwym będzie sąd odpowiadający miejscu zamieszkania tej osoby.

 

Conditions Générales d’Utilisation du service orangeopeninnovation.com – Edition du 22/05/2014

 

 

Informacja do niniejszego tłumaczenia:                                                                                  [Niniejsze tłumaczenie zostało wykonane z dokumentu sporządzonego w języku angielskim, który jest dostępny pod adresem: http://imagine.orange.com/en/cms/cgu. Interpretacje oraz ew. spory będą rozstrzygane na podstawie dokumentu sporządzonego w języku angielskim.]

Regulamin konkursu „imagine with orange” [pol. tłumacz.; „wyobraź sobie z orange”]

Artykuł 1: Spółka organizująca konkurs i jej partner

Orange, spółka akcyjna o kapitale 10 595 541 532 euro, zarejestrowana w Paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS Paris) pod numerem 380 129 866, z siedzibą przy 78 rue Olivier de Serres (zwaną dalej „Spółką Organizującą”) organizuje konkurs o nazwie „imagine with orange” (zwany dalej „Konkursem”).

Artykuł 2: Uczestnictwo

Informacje o Konkursie dostępne są w witrynie internetowej imagine.orange.com (zwanej dalej „Witryną”). Aby móc wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy muszą utworzyć konto w Witrynie i zaakceptować ogólne warunki użytkowania Witryny.

Niniejsze zasady Konkursu (zwane dalej „Regulaminem”) wejdą w życie 4 września 2014 roku i będą obowiązywać przez czterdzieści osiem (48) miesiące.

Konkurs będzie się składał z kilku sesji, których początek i koniec będą ogłaszane w Witrynie (zwanych dalej „Sesjami”).

Uczestnictwo w Konkursie oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych zasad w całej ich rozciągłości (zwanych dalej „Regulaminem”), a także zasad etycznych obecnie obowiązujących w internecie oraz praw, regulacji i innych przepisów obowiązujących we Francji. Wynika z tego, że Regulamin ma zastosowanie dla każdego Uczestnika Konkursu.

W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca konto w Witrynie.

Artykuł 3: Przeprowadzanie konkursu

3.1. Aby móc uczestniczyć w Konkursie, Uczestnik musi:

 • mieć konto w Witrynie – jeżeli Uczestnik nie jest już zarejestrowany w Witrynie, może się w niej zarejestrować nieodpłatnie;
 • zgłosić pomysł nowego produktu lub usługi cyfrowej związanej z tematem bieżącej Sesji.

3.2. Spółka Organizująca zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu każdej osoby, która nie przestrzega w pełni niniejszego Regulaminu.

3.3. Pomysł zgłoszony przez Uczestnika musi być jego własnym pomysłem i być zgodny z prawem, a jego treść nie może naruszać praw osób trzecich, m.in. prawa do prywatności, praw własności intelektualnej czy prawa do wizerunku.

Zasadniczo każdy Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego prawa i regulacji oraz nie powodować obrazy moralności ani nie działać na szkodę Spółki Organizującej.

3.4. W szczególności każdy pomysł zostanie automatycznie odrzucony, jeżeli będzie zawierać m.in. komunikaty o niżej wymienionym charakterze:

 • komunikaty wulgarne, pornograficzne lub rasistowskie albo komunikaty dotyczące pornografii dziecięcej lub krzywdzenia osób niepełnoletnich;
 • komunikaty zniesławiające, obraźliwe lub oszczercze względem osób trzecich, czy to fizycznych czy prawnych;
 • komunikaty ograniczające prywatność, prawo osób trzecich do wizerunku lub niezgodne z obowiązującym prawem;
 • komunikaty sprzeczne z porządkiem publicznym lub moralnością;
 • komunikaty powielające elementy objęte prawami własności intelektualnej, takie jak m.in. utwór oryginalny, znak towarowy, wzór zastrzeżony, patent itp.

Spółka Organizująca zastrzega sobie w tym zakresie prawo do odmówienia Uczestnikowi prawa do udziału w Konkursie.

3.5. Pomysł bezwzględnie musi spełniać następujące wymagania techniczne, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę w Sesji:

 • maksymalna długość: 120 znaków;
 • prosty i bezpośredni styl i słownictwo;
 • poprawna ortografia.

3.6. Spółka Organizująca zastrzega sobie prawo do wykluczenia każdego Uczestnika, co do którego w związku z jego pomysłem (pomysłami) stwierdzi nieuczciwość lub oszustwo.

Uczestnik każdorazowo udziela Spółce Organizującej gwarancji na wypadek jakiegokolwiek postępowania prawnego, które może być wszczęte przeciwko Spółce Organizującej w wyniku wcześniejszego zamieszczenia przez niego pomysłu w Witrynie imagine.orange.com. Tym samym Uczestnik zobowiązuje się zrekompensować Spółce Organizującej wszelkie ewentualne szkodliwe konsekwencje wynikające bezpośrednio lub pośrednio z postępowania prawnego wszczętego wobec niej przez osoby trzecie oraz opłacić wszystkie honoraria prawników, koszty specjalistycznych porad i wszelkie inne niepodlegające zwrotowi koszty i wydatki wynikające z takiego postępowania.

3.7. Data końcowa okresu uczestnictwa w poszczególnych Sesjach zostanie podana w Witrynie. Wszelkie pomysły zgłoszone przez Uczestnika po tej dacie nie będą brane pod uwagę w stosownej Sesji, a Uczestnik nie może z tego tytułu zgłaszać Spółce Organizującej żadnych zastrzeżeń.

Artykuł 4: Wyłanianie zwycięzców

4.1. Po zakończeniu każdej Sesji Konkursu jury złożone z pracowników Spółki Organizującej (zwane dalej „Jury”) wybierze od jednego do trzech zwycięzców (od 1 do 3) spośród Uczestników, którzy przed upływem końcowej daty i godziny okresu uczestnictwa zgłosili w Witrynie swoje Pomysły, pod warunkiem, że ich uczestnictwo jest ważne.

4.2. Członkowie Jury są niezawiśli i zachowują prawo do rozstrzygania wszelkich sporów lub trudności związanych z interpretacją lub stosowaniem niniejszego Regulaminu. Ich decyzja jest zatem ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Kryteria wyboru, na podstawie których Jury dokona wyboru zwycięzców, są następujące:

- wielkości poparcia dla Pomysłów wyrażonego podczas Kampanii 

- jakość działania;

- trafność komunikatu;

- oryginalność;

- adekwatność ekonomiczna;

- wykonalność techniczna wobec istniejących technologii.

W ciągu dziesięciu (10) dni od zakończenia każdej Sesji Konkursu Spółka Organizująca skontaktuje się ze zwycięzcami i przekaże im instrukcje dotyczące sposobu odbioru nagród, wysyłając im wiadomość na adres e-mail wykorzystany do utworzenia konta w Witrynie.

W każdej Sesji Konkursu w ramach jednego gospodarstwa domowego dopuszczalne będzie tylko jedno uczestnictwo. Przyznana zostanie tylko jedna nagroda w ramach gospodarstwa domowego (to samo imię, nazwisko i adres pocztowy).

Spółka Organizująca nie odpowiada za wysłanie nagród pod błędny adres w wyniku niedopatrzenia po stronie Uczestnika ani za żadne opóźnienia w wysyłce spowodowane przez pocztę lub wszelkie inne przyczyny zewnętrzne będące poza kontrolą Spółki Organizującej.

Wszystkie niedające się użyć dane kontaktowe (niekompletne, nieprawidłowe lub ze stwierdzonym w weryfikacji nieprawdziwym adresem) nie będą brane pod uwagę. W takim wypadku zwycięzca straci nagrodę, która automatycznie pozostanie własnością Spółki Organizującej.

Ponadto Spółka Organizująca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze zwycięzcą.

Szczególnie zwraca się uwagę na to, że Uczestnicy niebędący zwycięzcami w żadnym wypadku nie zostaną o tym poinformowani ani pocztą elektroniczną, ani innymi środkami.

4.3. Aby umożliwić zabezpieczenie formalizacji pomysłu, zaraz po ustaleniu ostatecznych wyników Sesji Konkursu Uczestnicy przeniosą wyłącznie i nieodwracalnie na Spółkę Organizującą swoje prawa do powielania, przedstawiania, wykorzystywania i adaptacji tekstu składającego się na pomysł zgłoszony w celu wzięcia udziału w Konkursie. W szczególności w zakresie jego wykorzystania reklamowego, sprzedażowego, promocyjnego, kulturalnego i artystycznego.

To przeniesienie udzielane jest nieodpłatnie na cały świat na okres jednego (1) roku od daty ustalenia ostatecznych wyników danej sesji Konkursu. 

Każdy Uczestnik udziela Spółce Organizującej gwarancji na wypadek wszelkich sprzeciwów, roszczeń lub reklamacji którejkolwiek osoby trzeciej dotyczących formalizacji pomysłu zgłoszonego w ramach Konkursu.

4.4. Ponadto Uczestnicy uznają, że zgłoszony pomysł sam w sobie jest pomysłem otwarto dostępnym i nie mogą w tym zakresie rościć żadnych praw z nim związanych, nawet jeżeli Spółka Organizująca opracuje lub wprowadzi usługę lub produkt w części lub w całości zainspirowany pomysłem zgłoszonym przez Uczestnika.

4.5. Zwycięzcy Uczestnicy w sposób wyraźny upoważniają Spółkę Organizującą do wykorzystania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i wizerunku oraz kraju, miasta i regionu zamieszkania, w ramach dowolnego komunikatu/wydarzenia reklamowego lub marketingowego związanego z Konkursem.

Artykuł 5: Nagrody

W każdej Sesji Konkursu zwycięzcy otrzymają nagrody wskazywane w Witrynie w całym okresie Sesji.

Przyznane nagrody nie mogą być przedmiotem żadnego rodzaju sprzeciwu ze strony zwycięzców ani być zastąpione lub wymienione na żadne inne nagrody.

Każdy zwycięzca przed otrzymaniem nagrody musi spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie i przedstawić dowód tożsamości.

 

Artykuł 6: Prawo dostępu do informacji imiennych

Wszystkie informacje podane przez zwycięzcę w wymaganym formularzu w celu odbioru nagrody będą stosowane przez Spółkę Organizującą, która odpowiada za ich przetwarzanie, zgodnie z kartą ochrony danych.

Przyjmuje się, że zgodnie z francuską ustawą nr 78-16 z 6 stycznia 1978 r. w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód, każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, odmowy ich udostępniania, dokonywania ich korekt lub ich usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa, aplikant musi przesłać Spółce Organizującej stosowne żądanie na piśmie.

Artykuł 7: Rejestracja i egzekwowanie regulaminu

Niniejszy Regulamin został zarejestrowany pod numerem SCP XXXXX w biurze doręczającym pisma procesowe znajdującym się przy ul. ______________ i jest dostępny pod następującym adresem URL: xxxxxxxxx.

Regulamin, a także szczegółowe informacje o każdej Sesji i wykaz przypisanych im nagród można również nieodpłatnie przeglądać, pobierać i drukować za pomocą witryny imagine.orange.com.

Artykuł 8: Modyfikacja regulaminu

Spółka Organizująca zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, przełożenia lub anulowania Konkursu lub dowolnej Sesji Konkursu oraz do modyfikacji części lub całości warunków dostępu lub warunków przeprowadzania Konkursu lub danej Sesji Konkursu, w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia ani obowiązku uzasadnienia swojej decyzji, w wypadku wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidywalnych okoliczności będących poza jej kontrolą, przy czym nie będzie ona ponosić za to odpowiedzialności ani nie będzie to podstawą do jakiegokolwiek odszkodowania.

W takich okolicznościach Spółka Organizująca dołoży wszelkich możliwych starań, aby jak najszybciej poinformować o tym Uczestników za pomocą Witryny, przy czym oznacza to, że każda następująca modyfikacja Regulaminu (z wyjątkiem anulowania Konkursu) będzie wymagała rejestracji w biurze doręczającym pisma procesowe, o którym mowa w powyższym Artykule 7, a zmodyfikowany Regulamin zacznie obowiązywać natychmiast w chwili zamieszczenia go w Witrynie internetowej (ustalonej według daty i godziny we Francji metropolitalnej). W następstwie tego zostanie uznane, że każdy Uczestnik zaakceptował modyfikację, zwyczajnie za sprawą swojego uczestnictwa w Konkursie, w chwili wejścia modyfikacji w życie (ustalonej według daty i godziny połączenia we Francji metropolitalnej). Każdy Uczestnik, który odmówi zaakceptowania takiej (takich) modyfikacji, będzie musiał zakończyć swoje uczestnictwo w Konkursie.

 

Artykuł 9: Odpowiedzialność

9.1. Odpowiedzialność Spółki Organizującej ogranicza się wyłącznie do przyznania faktycznie i prawidłowo wygranych nagród.

9.2. Zwraca się wyraźnie uwagę, że internet nie jest bezpieczną siecią. Z tego względu uczestnictwo w Konkursie zakłada świadomość i akceptację przez Uczestnika cech i ograniczeń internetu, szczególnie w zakresie możliwości technicznych, czasu oczekiwania na wyświetlenie, żądania informacji lub przeniesienia informacji, ryzyka przerwania połączenia, a także szerzej rozumianych zagrożeń właściwych każdemu połączeniu lub transmisji w internecie, braku zabezpieczenia niektórych danych przed potencjalnymi przekierowaniami i przed ryzykiem zainfekowania potencjalnymi wirusami w sieci internetowej.

Z uwagi na powyższe Spółka Organizująca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wszelkie infekcje potencjalnymi wirusami lub włamania osób trzecich do systemu urządzenia końcowego stosowanego przez Uczestnika Konkursu oraz jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje połączenia Uczestników z siecią poprzez Witrynę lub stronę internetową Konkursu.

W szczególności Spółka Organizująca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Uczestników w zakresie ich sprzętu komputerowego i danych na nim zapisanych ani za wszelkie potencjalne konsekwencje na działania osobiste lub zawodowe Uczestników. Każdy Uczestnik odpowiada za podjęcie stosownych środków zabezpieczających dane lub oprogramowanie zapisane na swoim sprzęcie komputerowym przed uszkodzeniem. Połączenie którejkolwiek osoby z Witryną i jej uczestnictwo w Konkursie odbywa się na odpowiedzialność tej osoby.

9.3. Spółka Organizująca jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności w wypadku wadliwego działania sieci internetowej, linii telefonicznych lub urządzeń odbiorczych, uniemożliwiającego prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

Spółka Organizująca nie ponosi też odpowiedzialności w sytuacji, kiedy jeden lub więcej Uczestników nie będzie mógł połączyć się z Witryną lub wziąć udziału w Konkursie w wyniku problemu technicznego lub usterki związanej w szczególności z przeciążeniem sieci.

Spółka Organizująca może anulować całość lub część Konkursu, jeżeli pojawi się zasadna obawa jakiegokolwiek oszustwa, w szczególności oszustwa komputerowego związanego z uczestnictwem w Konkursie lub wskazaniem zwycięzcy(ów). W każdym wypadku zachowuje ona prawo do rezygnacji z przyznania nagrody (nagród) osobie (osobom) mającej udział w oszustwie lub do wniesienia przeciwko niej oskarżenia we właściwym sądzie. Spółka Organizująca nie ponosi przy tym odpowiedzialności względem żadnego Uczestnika w związku z ewentualnie popełnionymi oszustwami.

9.4. Spółka Organizująca dołoży wszelkich starań, aby umożliwić stały dostęp do Konkursu poprzez Witrynę, jednak nie jest w żaden sposób zobligowana do zapewnienia takiego dostępu. Spółka Organizująca może w każdej chwili, w szczególności z przyczyn technicznych lub związanych z aktualizacją lub konserwacją, zawiesić dostęp do Witryny. Spółka Organizująca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie przerwy i ich konsekwencje. 

9.5. Ponadto Spółka Organizująca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie sieci internetowej, za problemy w dostarczeniu lub niedostarczenie poczty tradycyjnej lub elektronicznej ani za wszelkie szkody spowodowane przez usługi pocztowe.

Artykuł 10: Uzgodnienie dotyczące dowodu uczestnictwa

Spółka Organizująca przygotowała niezbędne środki techniczne pozwalające wykazać udział lub brak udziału danego Uczestnika w Konkursie. Uzgadnia się tym samym, z wyjątkiem sytuacji oczywistych błędów, że dane zawarte w systemach informatycznych Spółki Organizującej będą stanowić rozstrzygające dowody w zakresie elementów połączenia i informacji o przetwarzaniu elektronicznym w związku z Konkursem.

Z tego względu, z wyłączeniem sytuacji oczywistych błędów, Spółka Organizująca może w celu dostarczenia dowodów danego czynu lub jego braku posiłkować się wszystkimi programami, danymi, plikami, zapisami, operacjami i innymi elementami (takimi jak raporty monitorowania lub inne sprawozdania) dowolnego rodzaju i dowolnej postaci, z nośnika komputerowego lub elektronicznego, utworzonymi, otrzymanymi lub przechowywanymi bezpośrednio lub pośrednio przez Spółkę Organizującą, w szczególności w jej systemach informatycznych.

Uczestnicy zobowiązują się nie kwestionować dopuszczalności, ważności ani wartości dowodowej wyżej wymienionych elementów o charakterze komputerowym lub elektronicznym, niezależnie od ich postaci lub nośnika, na podstawie jakichkolwiek przepisów prawa stanowiących, że niektóre dokumenty, aby były rozstrzygającymi dowodami, muszą mieć postać pisemną lub zostać podpisane przez strony. W związku z powyższym wspomniane elementy mogą posłużyć jako dowody, a w razie ich dostarczenia przez Spółkę Organizującą jako dowody w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, będą one uznawane za dopuszczalne, ważne i skuteczne dla stron w ten sam sposób, na tych samych warunkach i z tą samą wartością dowodową jak w wypadku każdego dokumentu utworzonego, otrzymanego lub przechowywanego na piśmie.

Artykuł 11: Prawo właściwe i jurysdykcja

W razie kiedy jedno lub większa liczba postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niemające zastosowania, pozostałe postanowienia zachowają swoją pełną moc i skuteczność.

Uczestnicy uznają bez zastrzeżeń, że sam fakt uczestnictwa w Konkursie stanowi umowę podlegającą prawu francuskiemu, w szczególności w odniesieniu do wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w Konkursie lub być z nim bezpośrednio lub pośrednio związane, niezależnie od ewentualnego istnienia norm kolizyjnych. Każdy spór wynikły w Konkursie zostanie poddany próbie wypracowania polubownej ugody pomiędzy Spółką Organizującą a Uczestnikiem. W wypadku nieosiągnięcia zgody spór zostanie oddany do właściwego sądu zgodnie z francuskim kodeksem postępowania cywilnego. Szczególnie przyjmuje się, że w wypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wersją Regulaminu zarejestrowaną w biurze doręczającym pisma procesowe a wersją Regulaminu możliwą do wyświetlenia online lub otrzymaną przez dowolną osobę, która o niego poprosiła, w każdym wypadku obowiązująca będzie wersja zarejestrowana w biurze doręczającym pisma procesowe.